GENERALFORSAMLING


Generalforsamling i LIV i Ladepladsen, d. 29.2 2024


Årsberetning

Det har været et travlt år med forberedelse og afholdelse af kulturnat tillige medafholdelse af møder i forbindelse med stormfloden. På initiativ fra kommunen har LIV arrangeret 4 møder med berørte boligejere og andre interesserede. I den forbindelse har husejerne etableret forskellige arbejdsgrupper.


Der er bevilget 21.000 kr. til etablering af pumpe i det Blå Læringsrum.


Der er indgået aftale mellem flere foreninger om etablering af infoskærm i Brugsen. Tenna fra Huset er tovholder og vil søge fondsmidler. 


I 2024 skal vi forberede Kulturnatten, fortsætte arbejdet med stormfloden samt bidrage til etablering af infoskab.


Arbejdsgrupperne

Kønnere by arbejder løbende for en løsning af Circle k og bankbygningen. Det har ikke været 

nemt at komme videre. Ejerne er svære at komme i kontakt med. Bankbygningen afventer investor. Den er sat til salg for 2.9 mio kr. Arbejdet fortsættter. Kommunen kontaktes om eventuelle restriktioner på bankejendommen.


Kommunen kontaktes tillige om navnet på Gefionpladsen. Vi er gerne at der kommer et skilt op.


Skt. Hans gruppen

I år er fokus alene på bål og salg af drikkevarer

Gruppen undersøger om traktoren der samler tang kan indgå i opsamling af brænde på stranden. 


Vi skal snart ud med opfordring til haveejerne om at gemme træ til bålet.  Vibeke skriver notits til avisen.


Økonomi

Vi har et overskud p.t. på 540 kr, Kvartalsgebyr til banken udgør 250 kr. dertil kommer udgifter til hjemmeside på 150 kr. årlig.


Faxe kommune bidrog til kulturnatten med 35.000 kr. Desuden gav Røde kors 3.500 kr. Overskuddet er 2.378 kr. Dette skyldes at midler til afholdelse af arrangement til børn blev betalt af kommunen.


Kontingent

Det er afgørende at får ordnet kontingentbetaling.

Der var enighed om et beløb på 50 kr., der  opkræves årligt.

Henrik, Marianne og Lis henvender sig til banken om betalingsordning.Bestyrelsen

Svend og Aksel blev genvalgt. Henrik blev genvalgt som suppleant. Bilagskontrollant blev Inger.

Der mangler fortsat en suppleant.


Eventuelt

Teknik og miljø har truffet foreløbig afgørelse om flytning af toilet fra fitnesspladsen til stranden bl.a. begrundet med at der er et toilet i Lunden. Det er ikke et  offentligt toilet. LIV skriver brev til kommunen, hvor vi er imod beslutningen fra teknik og miljø.


NYTÅRSKUREN

Nytårskur  29. februar 2024

Tilstede var repræsentanter fra sejlklubben, roklubben, kirken, borgerforeningen, Huset, vinterbaderne, Liv i ladepladsen samt Business Faxe. Der var skriftlig information fra MiniByen og Faxebugen kajakklub.

Nyt fra foreningerne

Sejlklubben. Klubben har fået ny formand Svend. Det går godt i foreningen, hvor der løbende kommer nye medlemmer ikke mindst yngre medlemmer.
Havneudvidelsen. Det er vedtaget at etablere en udvidelse af havnen. Gert deltager i arbejdet som repræsentant for havnens bestyrelse. Der er besluttet to arrangementer. 14 marts for indbudte interessenter og 16. april for alle interesserede.

Havnens dag er første lørdag i juni. Alle klubber indbydes til at deltage og fortælle om deres arbejde. De efterlyser et kor til Havnens dag.

Sejlklubben har besluttet at indføre åbne torsdage for alle interesserede herunder både unge og pensionister, der har lyst til at prøve at sejle.
Der er oprydningsdag i havnen d. 9. og 10. marts kl. 9

Roklubben tilbyder flere aktiviteter udover at ro med bl.a. battle board og yoga. Det er besluttet at udvide træningssalen med nye maskiner. Udgifterne beløber sig til 700.000 kr. Her udgør egenfinansieringen 50%. Resten kommer fra kommunen, flere fonde og friluftsrådet.

Kirken afholder valg til menighedsrådet d. 17 september. Der afholdes orienteringsmøde d. 14 maj.
Kirken vil gennemføre en række musikarrangementer for alle aldre.
På kulturnatten 9. September afholdes koncert Beatles i kirken kl. 19

Der afholdes 6 sommerkoncerter
Julekoncert 10 december med operasangerne
18. december håber man på at samarbejde med Faxe musikskole som alternativ Køge musikskole
Derudover planlægges med en jazz gudstjeneste med gospelkoret eller et af de øvrige kor i området.

Vandløbspleje og Strandjægerne er velkomne til at deltage i Havnens dag sammen med Spindklubben, der tidligere har været aktiv.

Borgerforeningen afholder spiseaftener og banko
Fra maj vil der igen være loppemarked i Lunden. Desuden planlægges et julearrangement. Huset i Lunden vil blive udvidet ligeledes terrassen.
Borgerforeningen er åbne for nye arrangementer. Desuden deltager de i kulturnatten. Borgerforeningen har 130 års jubilæum. I den forbindelse afholde fest i hallen ved skolen d. 2. November. De deltager i kulturnatten med balletskolen i Karise, Gospelkor samt irsk folkemusik.

Huset tilbyder en række arrangementer, der fremgår af deres nyhedsbrev. Der kan bl.a. nævnes Kaffekanden, der er et åbent møde. Gåture, der er ret populære. Bogreolen, hvor alle er velkomne til at finde en bog. På kulturnatten vil Huset bidrage med Lastens hule , der har åbent fra kl. 20 til 01.
Det er nødvendigt med medlemskab til foreningens arrangementer. Det er et krav for at være fritaget for moms og skat.
Kunstgruppen Kunstkaskade, der tidligere har deltaget i kulturnatten, har ikke planer om at deltaget i 2024. Det er svært når billederne ikke kan beskyttes mod vejret. Hvis det fx er muligt at benytte Kalkbruddets længe vil de måske overveje det.

Flere foreninger er fælles om initiativ til Infoskærm med stativ til at lægge brochurer. Informationerne kører som sløjfe. Der skal undersøges muligheden for at koble flere skærme til, der placeres relevante steder. Den centrale infoskærm placeres i Brugsen.
Der foreligger tilsagn fra flere om finansiering. Desuden søger forskellige fonde. Afgørelse om skærm afgøres i april/maj. Ane fra Business Faxe vil gerne se på muligheder for skærmløsning.

Præsten efterlyser fælles lokale identitetsskabende initiativer.

Vinterbadegruppen der har 165 medlemmer får stadig nye medlemmer. De har fået ordnet sauna efter stormen, men savner trappen. Kommunen har lovet at hjælpe. Tang udgør stadig et problem. De deltager gerne i kulturnatten med show boat, massør og yoga.

Sct. Hansbålgruppen vil også lave bål i 2024 men alene bål og salg af drikkevarer. Haveejere opfordres til at gemme grenaffald til bålet.

Minibyen har travlt med reparationer af husene og har derfor ikke planlagt nye huse i 2024. Byen har 25 års jubilæum og afholder derfor arrangement d. 17. August.

Faxebugtens kajakklub deltager i Havnens dag samt i kulturnatten. De har 55 aktive medlemmer. De fortsætter succesen med tirsdagsroning .

I forbindelse med kulturnatten vil der i år blive ansat en lydmand. Det er vigtig at de forskellige koncerter ikke generer hinanden med høj musik. Musikken om eftermiddagen kunne eventuelt foregå i havnen. Det kunne kombineres med åbent hus orientering om haveudvidelsen.

Business Faxe vil gerne have flere brugere. Der var forslag om en reparationscafe Til kulturnatten kunne arkivmaterialet fra Rønnede indgå i orientering om tidligere stormfloder i Faxe Ladeplads.

Udover oprydning i havnen vil der også foregå oprydning i Kalken d. 9. Og 10. marts. LIV håber at få et referat af vores møde i Haslevposten.

NYTÅRSKUREN 2021


1. Velkomst og Godt Nytår


2. Forenings-Runden med følgende punkter 

     (10 min til hver forening)


 • Succeshistorien 
 • Toilet ved Flagstangen sættes istand. 
 • Møde med Planafdelingen om 2. del af Gefionpladsen med FN´s 17 Verdensmål. 
 • Filmklubben Buster
 • Ups! (Hvad kunne være gået bedre?)
 • Circle K bygningen. Ingen blomsterbutik. 
 • Bankbygningen er igen blevet tom!!
   • Visioner og planer for fremtiden•
 • Projekt med opsætning af fuglekasser
 • Det gule sanatorie
 • Gefionpladsen
 • Bankbygningen og Circle K bygningen
 • Finde en investor til Palle Olsens motel. 

3. Sparring foreningerne imellem

 

4. Afrunding (hvem vil lægge lokaler til næste år?)