Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 2. September 2021-09-19 Tilstede var Svend, Marianne, Lis, Aksel, Bertel, Kamma og Vibeke

Årsag til den ekstraordinære generalforsamling er nogle ændringer i vedtægterne. § 6 Bestyrelsen skal være på mindst 5 personer
Ny § 8 Bilagskontrollanten ikke være medlem af bestyrelsen

Herefter fulgte en nærmere planlægning af kulturnatten.
Der er udarbejdet folder om medlemskab af Liv i Ladepladsen, som vi skal have udbredt for at tiltrække flere medlemmer.

Feriens by overvejer hvordan fremtidige arrangementer kan gennemføres måske også i et andet regi. Fx ved at samle skolelever og plejehjemsbeboere.

Vores hjemmeside er under revidering og får en anden mailadresse. Liviladepladsen.com

Det kommende år skal vi have diskuteret muligheden for at oprette et bestyrelsessekretariat til at tage sig af bl.a. administrative ting. Rollerne mellem bestyrelsen og bestyrelsessekratiatet skal afklares. I den forbindelse kan overvejes om bestyrelsen skal påtage sig flere opvager fx flere årlige arrangementer.

Vi skal have understreget at de enkelte arbejdsgrupper er ansvarlig for egen økonomi.Forslag til Vedtægtsændringer:

§5 Kontingentbetaling

Bestyrelsen foreslår, at der fremadrettet betales kontingent med opstart i det kommende regnskabsår 2022. Kontingent på 50 kr.

Motivation:

 • Der er behov for at kunne dokumentere medlemstal bl.a. ved fondsansøgninger

 • Stigende udgifter ved at have konto

 • Stigende antal arbejdsgrupper, der benytter sig af CVR og konto

 • Der har været forespørgsler vedr. mulighed for medlemskab

 • Udgifter til årlige arrangementer

 • Tilkendegivelse af om man som borger i Faxe Ladeplads vil støtte ”Liv i Ladepladsens” arbejde med

  foreningens visioner og intentioner.

  §6 stk2 Valg af bestyrelsesmedlemmer

  Tilføjelse: Arbejdsgrupperne vælger deres repræsentant til bestyrelsen for 2 år af gangen. Repræsentanten kan genvælges af arbejdsgruppen efter 2 år. Ved nedlæggelse af arbejdsgruppen udtræder repræsentanten af bestyrelsen.

  §8 stk 4

  Revisor ændres til bilagskontrollant.


Generalforsamling 17. august 2021 i Liv i Ladepladsen

Marianne Bøyesen bød velkommen og præsenterede formålet med Liv i Ladepladsen, som den også fremgår af vores hjemmeside.

1. Valg af dirigent
Pia Jensen blev valgt til dirigent

2. Valg af referent
Vibeke Thorshøj blev valgt som referent

3. Formandens aflæggelse af årsberetning til godkendelse ved Mariannne Bøejesen Aktivitetsniveauet har været lavt på grund af Corona restriktioner.
Marianne oplyste at foreningen har modtaget en donation på 6.000 kr. der vil blive brugt til beplantning på aktivitetspladsen.

Der blev holdt den årlige nytårskur for foreninger i området d. 10. januar i 2020 hvor formålet er gensidig orientering og koordinering af aktiviteter.

Vinterbadegruppen, der har været en arbejdsgruppe under Liv i Ladepladsen er nu blevet en selvstændig forening og er dermed ikke længere en del af Liv i Ladepladsen.

Herefter fulgte en orientering fra de enkelte arbejdsgrupper.

Skulpturen ved stationen

Projektet skrider planmæssigt frem og forventes at være færdig før tiden. I tilknytning til skulpturen vil der blive anlagt bænke i en ring rundt om skulpturen. De træstykker, der er skåret af træroden er populære som hoppesten for børn. Og vil blive bevaret. Der vil blive etableret en rampe, så også handicappede kan komme tæt på figuren.

Skulpturen bliver afsløret på kulturnatten kl. 17. Det forventes at der vil deltage en række politikere.

Feriens by

Der har været afviklet 2 projekter
Sommeren 2020 blev af holdt et projekt med titlen ”Lydens af ferie” i Projektet indgik 2 fortællinger fra gamle dage samt en billedudstilling. Materialet findes fortsat, men der mangler mulighed for at gøre det tilgængeligt for offentligheden.

Andet projekt afvikles nu og frem til 3. september under temaet på indkøbstur med oldemor. Der er opstillet store plakater flere steder. Endvidere er der udarbejdet 8 lydhistorier. Arbejdsgruppen sælger postkort og plakat fra projektet.
Arbejdsgruppen er ude for et stort arbejdspres og efterlyser interesserede, der kan indtræde i grupen. Arbejdsgruppen kæmper med mangel på penge til finansiering af fremtidige projekter.

Kønnere by

Arbejdsgruppen arbejder for at der etableres et springvand på Gefionpladsen. Der er udarbejdet en plan men den er meget dyr, så det er lidt op ad bakke.
Gruppen håber på, at kommunen vil indgå samarbejde med arkititektfirma om en billigere løsning.

Det er intentionen at FNs verdens mål skal indarbejdes på Gefionpladsen på forskellig vis bl.a. gennem praktiske løsning som fx oplader til biler.

Arbejdsgruppen har forgæves forsøgt at komme i kontakt med Cirkle K, men hidtil uden held. Vi overvejer at gå i gang med nogle ideer og afvente virksomhedens reaktion.

Arbejdsgruppen er også optaget af toilet og badeforhold på strandene. Toilettet ved Flagstangen trænger i den grad til renovering, mens der ikke er noget toilet på Sydstranden. Arbejdet vil blive fortsat

Der er overvejelser om at lave en årlig rytmisk festival der kunne finde sted samtidig med Rivierafesten.

Beach party

Der var få deltagere til festen i år i alt 350. Det har været svært at skaffe frivillige. Trods det var arrangementet var vellykket.
Gruppen fortsætter med planlægning for festen næste år.

Blå læringsrum

Arbejdsgruppen har fået tilført nye og unge kræfter, der har betydet øget engagement. Det hidtidige arkitektfirma har udarbejdet en flot plan for legepladsen, der dog er ret bekostelig. Der er derfor indledt samarbejde med et andet firma, der opererer med et mere realistisk niveau. Det er tanken at byens historie skal indarbejdes i legepladsen. Kommende opgaver består i at søge fondsmidler på op til 1 mio. kr.

Bevægelse

Arbejdsgruppen vil arbejde for at få flere moovere, der er p.t. kun 3 i byen.
Der er kontakt til firmaet, der sælger mooverne om at stå for en demonstration for interesserede.
Gruppen har flere projekter i gang bl.a. har man skaffet en redningsbåd og overvejer nu, hvordan den bedst udnyttes. Endvidere vil man stille et udendørs bordtennisbord til rådighed for byens borgere

Vinterbadegruppen

Gruppen er ikke længere en arbejdsgruppe under Liv i Ladepladsen.

På kulturnatten vil vinterbadegruppen give tilbud om isbad og afprøvning af sauna. Foreningen arbejder på at få en fast sauna. Placering afventer planerne for udbygning af havnen.
Der er bevilget 1 mio kr. hvor 200.000 kr. må bruges nu.

Kunst og design

Gruppen har udstillet på en efterskole samt i Rolloteket i Faxe. Det er svært at skaffe ordentlige udstillingsfaciliteter.

I forbindelse med kulturnatten vil medlemmer komme med et billede, der vil blive projiceret op på siloerne.

4. Kassererens fremlæggelse af regnskab
Liv i ladepladsen er en paraplyorganisation, hvor hver arbejdsgruppe har en selvstændig underkonto. Der står en del midler på kontoen, hvilket resulterer i ,at foreningen betaler høje gebyrer til banken. P.t har vi et tilgodehavende på kr. 15.362.

5.. Godkendelse af regnskaberne Regnskabet blev godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen foreslår et kontingent på 50 kr. En vigtig grund til at kræve kontingtent er et behov for at kunne oplyse et medlemstal i forbindelse med ansøgninger til fonde.
Beløbet gælder alle over 18 år. Beløbet er fastsat ud fra, at mange typisk er medlem af flere foreninger, derfor er det fornuftigt at holde prisen lav.
Kontingentet kan indbetales via mobilPay. Ved her at oprette en særlig gruppe får vi samtidig en liste over medlemmer.

Vi bør gøre en indsats for at få flere til at følge os på Facebook og herigennem skaffe flere medlemmer.

7. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
Marianne Bøyesen og Lis Pedersen er på valg. De ville gerne genopstille og blev enstemmigt valgt.
Antallet af bestyrelsesmedlemmer bør ændres til mindst 5 og en suppleant.
Ændringerne kræver en ekstra generalforsamling.

8. Valg af bilagskontrollant og suppleant Begge forventes at fortsætte.

9. Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen Der er ikke indkommet nye forslag.

10 Eventuelt
Hjemmesiden er ved at blive renoveret. Adressen bliver ændret til Liviladepladsen.com. I en overgangsperiode vil også den nuværende adresse Liviladepladsen.dk kunne anvendes.


Generalforsamling d. 6. februar 2020 Aksel blev valgt som dirigent

Marianne gennemgik bestyrelsens beretning
Der har været afholdt møde med arkitekten bag skitseforslag til udbygning af Faxehus Efterskole. Formålet var at undersøge, om andre kunne være interesseret i at leje sig ind. Faxehus holdt et borgermøde, men der var kun ringe interesse.

Der har været afholdt nytårskur med foreningerne i byen. Det var et frugtbart møde, hvor foreningerne gav udtryk for, at de havde glæde af at bruge hinanden og gerne ville udbygge samarbejdet. De foreslog, at man lavede et klippekort for unge, hvor de fik mulighed for at shoppe i tilbudene før de besluttede sig for en aktivitet.

Vi har opgivet at lave en årlig aktivitetskalender for foreningerne. Det vil kræve en del resurser at vedligeholde.

Der har været afholdt møde for interessenter med firmaet CIVITAS, der står bag en portal for turister, visitfaxeladeplads. Der er en generel interesse for portalen. Firmaet vil hjælpe os frem til sommerferien med at lægge materiale ind på portalen. Vi vil invitere interessenter til et møde senere for at høre om de vil overtage de økonomiske udgifter til portalen. Der har været flere positive tilkendegivelser. Brina hyres til at varetage opgaven med portalen. Mulige emner for portalen kunne være mobilguiden, der er under udarbejdelse og måske et åbent hus arrangement med kunstnerne i Sibirien.

Der har været afholdt et arrangement om biodiversitet, hvor formålet var at bygge et insekthotel. Materialerne til hotellet fik vi af XL firmaet i Karise. Resultatet er placeret på Gefionpladsen. Vi har kun fået meget positive tilbagemeldinger fra borgere.

Der er oprettet en ny arbejdsgruppe: filmklubben BUSTER som har været tilknyttet Liv i Ladepladsen men er nu selvstændig forening. Der er indgået samarbejde med biografen:Kanten om visning af filmen.
Filmforevisningerne finder stede d. 1. søndag i måneden kl. 16-18. Der er foreløbig 85 medlemmer i klubben. Det første arrangement har været afholdt.

Lis gjorde rede for regnskabet
Vi har 13.000 kr. tilbage på kontoen. Der var et overskud fra projektet med Sømandshjemmet, men dem ønskede kommunen retur, da målgruppen for bevillingen primært var unge.
Vores domæneplads er temmelig dyr. Den koster 929 kr. Aksel undersøger, hvorfor prisen er så høj og om, der skal findes en anden løsning.
Arbejdsgrupperne er selv forpligtet til at føre regnskab for de midler, de har.

Ændring af vedtægterne
§6 stk. 1 i vedtægterne ændres således, at alle arbejdsgrupperne stiller med en medlem til bestyrelsen. Formålet er en bedre koordinering og et styrket samarbejde i foreningen.

Valg af bestyrelse
På valg er Aksel, Lykke og Vibeke. Lykke ønsker ikke at fortsætte. Hun er dog villig til at fortsætte med facebook siden. Ønsket om at få noget lagt ind sendes til mail@lykkekjaer.dk tlf. 26853544.
Brina Lundqvist, der står for visitfaxeladeplads har følgende adresse brina.lundqvist@gmail.com tlf. 045 41400816

Følgende arbejdsgrupper har meldt følgende ind til bestyrelsen: Kunst og design: Göran Blomqvist
Feriens by: Bertel Moltved
Kønnere by: Kamma Schou

Beach party og kønnere by er allerede repræsenteret i bestyrelsen Vinterbadegruppen vender tilbage
Der blev ikke valgt suppleanter.

Søren blev genvalgt som bilagskontrollant. Kontingentet skal fortsat være 0 kr
Der var ikke fremsendt forslag fra medlemmerne.LIV i LADEPLADSEN

TILBAGE TIL FORSIDEN

NYTÅRSKUREN 2021


1. Velkomst og Godt Nytår


2. Forenings-Runden med følgende punkter 

     (10 min til hver forening)


 • Succeshistorien 
 • Toilet ved Flagstangen sættes istand. 
 • Møde med Planafdelingen om 2. del af Gefionpladsen med FN´s 17 Verdensmål. 
 • Filmklubben Buster
 • Ups! (Hvad kunne være gået bedre?)
 • Circle K bygningen. Ingen blomsterbutik. 
 • Bankbygningen er igen blevet tom!!
   • Visioner og planer for fremtiden•
 • Projekt med opsætning af fuglekasser
 • Det gule sanatorie
 • Gefionpladsen
 • Bankbygningen og Circle K bygningen
 • Finde en investor til Palle Olsens motel. 

3. Sparring foreningerne imellem

 

4. Afrunding (hvem vil lægge lokaler til næste år?)

LIV i LADEPLADSEN

TILBAGE TIL FORSIDEN