Navn og hjemsted

§1

Foreningens navn er ”Buster”. Den har hjemsted i Faxe Kommune og er tilknyttet Biografen Kanten.

Formål §2

➢ At skabe rammer for at dele særlige filmoplevelser med andre
➢ At fremme filminteressen i Faxe og omegn
➢ At vise film der repræsenterer et bredt spekter af nationaliteter og genrer

Medlemmer §3

➢ Alle, der kan tilslutte sig formålene, kan optages som medlemmer
➢ Medlemskabet er personligt men kan i enkelte tilfælde overdrages til anden person
➢ Gæster ifølge med medlemmer er velkomne iht. Regler og billetpris vedtaget af bestyrelsen

Kontingent

§4

Kontingent inkl. billetpris fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen

§5

Regnskabet deles i to og følger de halvårlige filmsæsoner 1.1 – 30.6. og 1.7 – 31.12 og fremlægges på den årlige generalforsamling.

Generalforsamling

➢ Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
➢ Ordinær Generalforsamling afholdes 1 gang om året inden udgangen af februar måned. ➢ Der indkaldes til generalforsamling skriftligt pr. mail med mindst 14 dages varsel
➢ Den ordinære generalforsamling har følgende punkter på dagsordenen:

 1. 1)  Valg af dirigent

 2. 2)  Bestyrelsens beretning

 3. 3)  Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab

 4. 4)  Forslag fra bestyrelsen

 5. 5)  Forslag fra medlemmer

 6. 6)  Fastsættelse af kontingent

 1. 7)  Valg af bestyrelse og suppleanter
  Bestyrelsen består af 5 medlemmer: formand, næstformand, kassérer, 2 medlemmer og to suppleanter. Suppleanter er velkomne til at deltage i bestyrelsesmøderne.
  Bestyrelsen vælges for to år af gangen. I det stiftende år 2019 vælges næstformand, kassér, et medlem og en suppleant for 3/4 år frem til næste generalforsamling i efteråret 2020.
  Formanden og kasserer tegner foreningen og har adgang til konto.

 2. 8)  Valg af revisor og revisorsuppleant

 3. 9)  Evt.

Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal og træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning foretages, såfremt det kræves. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

LIV i LADEPLADSEN

TILBAGE TIL FORSIDEN

LIV i LADEPLADSEN

TILBAGE TIL FORSIDEN