LIV i LADEPLADSEN

Daniel Nicholson

Referat af bestyrelsesmøde d. 13. marts 2023


Deltagere Lis, Göran, Henrik, Aksel, Svend, Hans, Marianne og Vibeke


Referatet fra generalforsamlingen blev godkendt


I forlængelse af generalforsamlingen udestod at vælge en suppleant til bilagskontrollant.
Ved denne ekstraordinære generalforsamling blev Henrik Breilev valgt.


Kontingent

Vi mangler medlemmer og skal derfor overveje, hvordan vi skaffer det. Herunder hvad kan vi
tilbyde for at få flere med.


Hvor meget kontingentet skal være blev ikke afklaret. Det afventer bl.a. hvilket
betalingssystem, vi vil benytte. Skal på dagsordenen til næste møde.
Henrik undersøger hvilke betalingssystemer, der kan være relevant for os.
Der skal laves ændringer i hvervefolderen.


Vi kan overveje at anbefale arbejdsgrupperne at udarbejde nyhedsbrev


Kulturnat


Der skal være møde om Tigertræning, arrangementet for børn d. 18. marts.
Det vil være fint hvis kommunen finansierer dette arrangement i de byer, der indgår i
kulturnatten.


Vi skal have klarlagt, hvordan i får samlet begivenhederne Lunden, havnen, siloerne osv.
Desuden skal vi have afklaret, hvem der har brugsretten til det hus, der er under opbygning i
Lunden.


Kommunen må undersøge, hvem der betaler el-regningen.
Endvidere skal afklares om udstillerne skal betale for stadeplads.
Der var stemning for at invitere alle aktører til et møde om planlægningen. Det er håbet, at
mødet kan bidrage til gensidig inspiration. Vinhandelen (Claus) inviteres med til mødet.
Som sidste år booker vi scenen hos kommunen.
Musikskolen bør inddrages


Der mangler ligeledes en afklaring af hvordan handels-, og borgerforeningen indgår.
Hvad bidrager de forskellige parter med, og hvad skal der søges midler til?
Vi vil få Brina til at udarbejde kort over kulturnatten, som vi håber kommunen finansierer.
I forbindelse med projektering af billeder på siloerne vil vi inddrage en kontaktperson blandt
billedkunstlærerne. Henrik vil tage kontakt. Designgruppen afgør selv, hvordan det endelige
forløb skal være.


Der skal udarbejdes en ansøgning til finansiering af ny lydmand fx på kr. 15.000

Hans deltager gerne med sit band og overvejer, hvem der kan være de andet band.
Han undersøger endvidere, hvad Faxehus kan bidrage med.
Marianne kontakter Bente med hensyn til afklaring af ansvar og roller i forbindelse med
kulturnatten.


DLG kontaktes. De har udtrykt ønske om at deltage i kulturnatten
Deadline for indsendelse af planer for de deltagende aktører er 1. april til Marianne.
Marianne har modtaget en henvendelse om ideer til nedlagt legeplads. De bliver opfordret til
at danne en arbejdsgruppe under LIV. Marianne og Aksel deltager i et møde med dem.Huskeliste til Dagsorden for Liv i ladepladsen 17. februar 2022

1.Hvilken puljer kan vi søge til nye aktiviteter og administration til Liv i Ladepladsen

2.Filmoptagelse d.20.maj- Hvem skal skrive tekst og udarbejde rækkefølge af optagelser – hvad skal der siges på filmen – 2 min

3. Kontingent – hvad gør vi?

4. Visitfaxe Ladeplads One.com – Vil VISM overtage domæne?

5. ”Gå med i Lunden” vil muligvis med i Foreningen Liv i Ladepladsen?
Referat fra møde i bestyrelsen i Liv i Ladepladsen d. 16. December 2021

Generalforsamling
Generalforsamlingen er planlagt til at blive afholdt 1 marts 2022 på skolen blok b fra kl 19-21.

Vi undersøger mulighederne for en oplægsholder fx arkitekten for legepladsen

Struktur
Vi har nogle udfordringer med vores struktur.

Hvordan får vi flere til at betale kontingent?
Hvordan klargør vi reglerne om anvendelse af vores cvr nr. og aflæggelse af regnskab? Vi må understrege, at det er de enkelte arbejdsgrupper, der er ansvarlig for eget regnskab.

Der var opbakning til, at vi udarbejder en folder, der præciserer og forventningsafstemmer de regler, der gælder. Vi tager punktet op på generalforsamlingen.

Udover de regnskabsmæssige konsekvenser skal vi have afstemt, hvem der repræsenterer Liv i Ladepladsen f.eks. i forbindelse med brug af vore cvr. nr.

Vi arbejder på en ny struktur for foreningen. Arbejdsgrupperne er repræsenteret i bestyrelsen med et medlem. Derudover skal indgå suppleanter valgt på generalforsamlingen fx 5 suppleanter fra enten arbejdsgrupper eller personer med kompetence på forskellige områder . Zenia indhenter nærmere information om mulig model.

I formålsparagraffen skal vi have indført, at Liv i Ladepladsen udgør et fællesskab, hvor vi kan trække på forskellige kompetencer.

Status for regnskab
Vi har ca 3000 tilbage på kontoen. Heraf har vi doneret 2.500 til film om Faxe Ladeplads. Derudover har vi 2.500 kr til aktivitetspladsen.
Vi kan få brug for at søge kommunen om midler.

Nytårskur
Vi foreslår, at det er en betingelse for deltagelse, at man er medlem af Liv i Ladepladsen

Datoen bliver 28 januar i FLIs mødelokale. Lis taler med Tom.

Deltagere bliver som sidst: FLI, sejlklubben, roklubben, minibyen, kajakklubben, Huset, Borger og erhvervsforeningen, vinterbadegruppen og præsten.
Vibeke udarbejder indbydelse og tilmelding.

Kontingent
Kontingentindbetalingerne er gået i stå.
Vi skal have udarbejdet flyer om foreningen. Derudover skal vi have lavet medlemskort og oprettet en særlig gmail adresse. Vibeke
Aksel skriver på hjemmesiden og Lykke på Facebook.

Evaluering af Kulturnatten
Vi forventer at gentage kulturnatten på samme dato.
Stor positiv respons, dog mangler vi noget for børnefamilier. Desuden skal vi have de unge til at deltage med aktiviteter.

Film om Faxe Ladeplads. Vi skal bidrage med indhold til speak på 3 minutter, samt drejebog til, hvad der skal filmes. Marianne tager kontakt.

Vi overvejer at lave en event i maj måned, hvor filmen bliver præsenteret. Filmen optages i denne periode.

Samarbejde med Borgerforeningen
Samarbejdet omkring kulturnatten er forløbet godt og lægger op til, at vi får et tættere samarbejde mellem foreningerne. Vi indkalder til møde, hvor mulighederne kan diskuteres.
Netværksmøde d.11.11.21

Formål: at skabe overblik for aktører og frivillige

Ingen dagsorden –

Deltagere: Havneudvidelsen (Carsten Scheel, Gert Bøyesen, Flemming Juul), Proviant (Nicolai Olesen), Liv i Ladepladsen (Aksel Wolter, Vibeke Thorshøj, Lis Petersen) Industrihavnen (Jesper Olsen), Vinterbadeforeningen (Christiane Holmriis, Marianne Bøyesen)

Annette Syska: Præsentation af Coast Safari og Woodland

Følgende idéer blev fremlagt: Sauna og Badeanlæg, Havneudvidelse, Yoga og Domen, Fitnessparken, Kyst og naturturisme: Fælles kyststrækning Cykelknudepunkter, Projekt: Hvordan kan man understøtte Kystturisme, Mountainbikes, Bryggeri, fiskeprodukter i relation til Grønland.

VISM: Udvikling af havne i Sydsjælland
Indspark: Overnatningsmuligheder i Palle Olsens Motel/Bowlinghal.

Husbåde blev drøftet – To modstridende interesser i forhold til industrihavnen og turismevirksomhed i lystbådehavnen

Drøftelse af kommunikationsstrategi – Vinter-wellness (Syska) – Sjællands-Leden.

Proviant: Der skal meget lidt til for at gøre det ”lækkert” – Trimning af området! Legebassin til børn kan være en stor tiltrækning. Vandre-Ruter 45 min.

Coast Safari – Brand: Vi skal sikre os, at der er en fælles strategi og fælles udtryk for hvordan, der bliver skiltet.

Sonja Bjergskov: Stier langs Åløb
Markeret vandrerute i nærområdet 20.februar besked om Interreg-midler fra EU.


Dagsorden og referat for bestyrelsesmøde mandag d.2.8.21 Tilstede: Aksel, Vibeke og Marianne
Afbud fra: Lis, Göran, Svend og Mette og Bertel

1. Generalforsamlingend.17.8.21

a. Dirigent?

Marianne foreslår Bodil Weirsø og spørger Bodil. Vibeke er referent.

b. Vores vedtægtsændringer (se vedlagte skrivelse)
Det drejer sig om § 5 kontingentbetaling og § 6 stk 2 valg af bestyrelsesmedlemmer og §8 stk 4 bilagskontrollant.
Der skal i bestyrelsen tages stilling til medlemsregistrering og hvorledes kontingentbetalingen skal foregå.

Skal der være fordele i at være medlem af Liv i Ladepladsen? (sondring mellem en Facebook som alle kan se og en lukket del, som kun medlemmer kan se)

c. Forplejning

Aksel køber sodavand i Brugsen og en gave til foredragsholder.

d. Økonomi

Lis har meldt afbud i dag.
Lis og jeg laver regnskab den 11.8.
Der står ganske vist i vores vedtægter, at regnskabet skal kunne ses to uger før generalforsamlingen på hjemmesiden, men ......... der er sikkert ikke kommet forespørgsler, så forsinkelsen er til at leve med.

2. Kulturnatten d.3.september 2021

a. Programmet

Programmet er gennemgået, og det er besluttet efter høring i bestyrelsen, at der hæves 600 kr til Jazz musikken som afslutning på kulturnatten. De 600 kr er kun et tilskud til transport for musikerne, resten er sponsoreret af Faxe Kommune.

3. Evt.